REGULAMIN REKRUTACJI
DZIECI DO PRZEDSZKOLI  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLEŚNICA


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  
  oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr  61 poz.  624 z zm.),
- Statut Przedszkola Publicznego w Oleśnicy

I. TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1.1.    Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
1.2.    Wprowadzenie oferty do programu.
1.3.    Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola.
1.4.    Wprowadzanie wniosków przez rodziców (otwarcie systemu; Nabory –https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl od 1 marca do  15 kwietnia)
1.5.    Wprowadzanie  wniosków przez placówkę (wnioski przyniesione przez rodziców).
1.6.    Potwierdzenie wniosków  przez placówkę. (od 16 kwietnia  do 10 maja)
1.7.    Obliczanie rekrutacji (sumowanie punktów z wypełnionego wniosku - od 11 maja  19 maja).
1.8.    Szeregowanie konfliktów punktów (w sposób losowy lub poprzez  dodanie własnych kryteriów).
1.9.    Zamknięcie rekrutacji.
1.10.    Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola (20 maja).
1.11.    Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – podpisanie umowy (od 20 maja do 23 sierpnia).
1.12.    Ogłoszenie list dzieci przyjętych – podpisane umowy  (24 sierpnia).
1.13.    Rekrutacja uzupełniająca  (od 26 do 28 sierpnia).
1.14.    Ogłoszenie list dzieci  przyjętych z rekrutacji uzupełniającej – potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka  (29 – 31  sierpnia).

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


1.    Nabór do przedszkola prowadzony jest tylko w formie elektronicznej, przy czym dziecko może być zgłoszone tylko do dwóch przedszkoli korzystając z jednego wniosku.
2.    Przy rekrutacji elektronicznej nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń wniosków.
3.    Do przedszkola prowadzonego przez Miasto Oleśnica w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci  w wieku od 3-6 lat zamieszkałe i zameldowane z rodzicami/opiekunami prawnymi  w Mieście Oleśnica.
4.    Dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka rodziców, których  zameldowanie  czasowe poza Miastem Oleśnica podyktowane jest względami zawodowymi, losowymi lub rodzinnymi.
5.    Dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola, przyjmowane są przez dyrektora przedszkola w miarę posiadanych wolnych miejsc, na podstawie wprowadzonego drogą elektroniczną  wniosku.
6.    W przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkoli, w których był złożony wniosek, zostanie ono umieszczone na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do wskazanego we wniosku  przedszkola  tzw. liście rezerwowej.
7.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
8.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
9.   Dziecko w wieku  5 lat  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.                                                                                                                                                      
10. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola prowadzonego przez Miasto Oleśnica odbywa się raz w roku.
10.1.    Formularze do zgłoszenia naboru elektronicznego  są  dostępne na Portalu Edukacyjnym Miasta Oleśnica  - www.e-oswiata.olesnica.pl  dla wszystkich zainteresowanych.
 10.2.   Nabór  przeprowadzony jest  w okresie  od 1 marca  do  15 kwietnia  każdego roku. Dodatkowo   jest możliwość złożenia wniosku  na  Portalu poza okresem naborów  opcja   „Wniosek o naborze w trakcie trwania roku szkolnego”.
11.    Kryteria w przyjmowaniu dzieci do przedszkoli:

Kryteria MEN

11.1.    Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne; (10 pkt)        
11.2.    Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, (10 pkt)        
11.3.    Matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo  niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, (10 pkt)        
11.4.    Dzieci umieszczone w  rodzinie zastępczej; (10 pkt) 

 Kryteria Lokalne


11.5.    Dzieci zamieszkałe  z rodzicami /prawnymi opiekunami  w mieście Oleśnica      (10 pkt)     
11.6.    Dzieci, rodziców obojga pracujących lub studiujących w trybie dziennym               (10 pkt)        
11.7.    Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu pierwszego wyboru; (10 pkt)        
11.8.    Dzieci z deklaracją  pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin  dziennie; (10 pkt) 
11.9.    Dzieci rodziców mających uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec    placówki  (10 pkt)     
11.10.    Rodzeństwo  dziecka kontynuującego  pobyt w  przedszkolu pierwszego wyboru;                    (10 pkt)  
11.11.    Ukończone co najmniej 3 lata na dzień 31.12. bieżącego roku;   (10 pkt)         
11.12.    Dzieci z placówki  opiekuńczo  - wychowawczej  oraz dzieci objęte nadzorem  kuratorskim; (5 pkt)        
11.13.    Dzieci posiadające  rodzeństwo  z orzeczonym stopniem  niepełnosprawności;   (5 pkt)        

12.    Dane potwierdzające spełnianie określonych w niniejszym regulaminie kryteriów  podawane są przez rodziców  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dobrowolnie. W przypadku braku  we wniosku informacji  o spełnianiu określonych kryteriów, oznaczać to będzie, że dziecko ich nie spełnia.
13.    W celu klasyfikacji dzieci o tej samej punktacji  dyrektor przedszkola  może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z niniejszym regulaminem lub uszeregować osoby mające konflikt punktowy w sposób losowy.
14.    Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka rodziców nie spełniających przyjętych kryteriów, w przypadku uzasadnionym przydatnością społeczną  i zawodową rodziców , przy czym liczba przyjętych dzieci zgodnie z tą zasadą nie może przekroczyć 3% ogólnej liczby miejsc w przedszkolu.
15.    Zapisanie dziecka do publicznego przedszkola na nowy rok szkolny po dniu 15 kwietnia będzie możliwe tylko wtedy, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

III. DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI


1.    Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola pierwszego wyboru to:
1.1.    Wprowadzony drogą elektroniczną  „wniosek”
1.2.    Wydrukowany i podpisany wniosek
1.3.    Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb lub oświadczenia przedstawione do wglądu potwierdzające prawdziwość informacji podanych we wniosku .
2.    Dokumenty stanowiące podstawę rekrutacji to:
2.1.    Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;
2.2.    Wprowadzone przez rodziców, drogą elektroniczną, wnioski  (zaakceptowane przez jednostkę);
2.3.    Wykaz miejsc organizacyjnych w przedszkolu .
3.    Wyniki rekrutacji będą dostępne 20 maja danego roku w przedszkolu pierwszego wyboru  lub po zalogowaniu do portalu – nabory

IV. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA


Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
1.    Ogłoszenie  o terminie rekrutacji.
2.    Wywieszenie Regulaminu Rekrutacji.
3.    Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Otwarcie systemu; Nabory – www.e-oswiata.olesnica.pl.
5.    Wprowadzanie  wniosków przez placówkę (wnioski przyniesione przez rodziców).
6.    Potwierdzenie wniosków  przez placówkę – analiza formalna  i rzeczowa wniosków.
7.    Zamknięcie rekrutacji.
8.    Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
9.    Zawarcie umów z rodzicami.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

1.    Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy.
2.    Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3.    Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się za osobę samotnie wychowującą dziecko  jednego  z rodziców lub opiekunów prawnych  dziecka:
a)    którego drugi rodzic nie żyje,
b)    nie uznał ojcostwa,
c)    osobę pozostającą w separacji  orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
d)    osobę rozwiedzioną,
e)    osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej , albo odbywa  karę pozbawienia wolności.
4.    W procesie rekrutacji  będą brały udział tylko te dzieci, których  wnioski  zostaną wypełnione  w wersji elektronicznej  oraz dostarczone w 1 egz. w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych  wraz dokumentacją potwierdzającą prawdziwość podanych we wniosku informacji   do przedszkola  pierwszego wyboru w terminie od 16 kwietnia  do 10 maja  danego roku.
5.    Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani  są  do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka  do danego przedszkola. W tym celu w terminie do 23 sierpnia każdego roku rodzic/prawny opiekun zgłasza się do przedszkola pierwszego wyboru w celu podpisania umowy o świadczenie usług.
6.    W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola w miarę wolnych miejsc decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2013 r.